İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri

İş Güvenliği Uzmanı’nın görevleri

 1. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin iş güvenliği uzmanı tarafından planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesinin sağlanması için işverene tavsiyelerde bulunulması,
 2. Risk değerendirmesinin yapılmasının sağlanması, gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması,
 3. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanmasının kontrol edilmesi,
 4. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için iş güvenliği uzmanı tarafından mevzuata uygun çalışmalar yapılması ve uygulamaların takip edilmesi, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması, periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yaptırılması, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanması,
 5. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması ve uygulanması,
 6. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi ve yıllık değerlendirme raporunun işyeri hekimi ile işbirliği yapılarak hazırlanması,
 7. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulamaların takibinin yapılması,
 8. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planının hazırlanması,
 9. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirimde bulunulması,
 10. Gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumun Bakanlığa rapor edilmesi,
 11. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işin durdurulmasının sağlanması,
 12. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapılması, gerekli bilgi ve belgelere ulaşılması ve çalışanlarla görüşülmesi,
 13. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapılması,
 14. İş güvenliği uzmanı, bu İç Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmaması ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunulması, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerinin gizli tutulması,15.İşyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerin onaylı deftere yazılması ve işyeri hekimi ile beraber suretlerinin saklanması,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ:

 1. Sağlık Güvenlik Planı’nın Yapılması (yapı işlerinde)
 2. İSG Politikasının yazılması,
 3. İSG İlkeleri’nin Yazılması,
 4. İSG El Kitabı’nın Yazılması,
 5. İSG Organizasyonu’nun kurulması,
 6. İSG Prosedür ve Talimatlarının yazılması,
 7. İSG Formlarının hazırlanması,
 8. İSG İletişim Programı’nın Hazırlanması,
 9. İSG Panolarının belirlenmesi, hazırlatılması,
 10. Görev tanımlarının iş güvenliği uzmanı tarafından yazılması,
 11. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının düzenlenmesi,
 12. İSG Hedeflerinin belirlenmesi,
 13. İSG Göstergelerinin hazırlanması,
 14. Alt yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasına danışmanlık yapılması,
 15. “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” ve hazırlanacak olan İSG İç Yönetmeliğinde belirtilen görevler kapsamında hizmet verilmesi,
 16. İş Kanunu, SGK Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerin (İSG mevzuatı) uygulanması
 17. Yapılan saha denetimlerinde görülen uygunsuzlukların iş güvenliği uzmanı tarafından Gözlem Formu ile raporlanması
 18. Acil kapatılması gereken uygunsuzluklar hakkında anında bilgi paylaşılması,
 19. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması
 20. İş yerinde görev yapan tüm alt işveren ve taşeron firmalar ile sürekli iletişimde bulunup İSG Yönetim Sistemi denetimlerinin yapılması,
 21. Alt işveren, taşeron ve tedarikçiler ile İSG koordinasyonu sağlanması,
 22. Risk Değerlendirmesi yapılması, risklerin kontrol altına alınması için önerilerde bulunulması, İSG Yönetim Programının oluşturulması,
 23. İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere iş güvenliği uzmanı tarafından öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapılması, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak önerilerde bulunulması ve uygulamaların İSG Kontrol Formu ile takibinin yapılması,
 24. İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlanması, hazırlanan planların uygulanmasının sağlanması,
 25. Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarının hazırlaması ve gerekli tatbikatların yaptırılması,
 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılarak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi verilmesi,
 27. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması,
 28. İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapılarak düzeltici faaliyet planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması,
 29. İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirilmesi, bu yöntemlerle ilgili çalışanların bilgilendirilmesi, her incelemeden sonra inceleme formlarının doldurulması ve gereği için işyerine bildirerek sonuçlarının takip edilmesi, formların değerlendirmesi ve izlenmesi amacıyla muhafazasının sağlanması
 30. İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapılması, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için İşverene rapor verilmesi,
 31. Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçilmesi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve öneriler hakkında iş güvenliği uzmanı tarafından işverene rapor verilmesi,
 32. İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda İşverene ve İSG kuruluna önerilerde bulunulması,
 33. İSG Kurulunda Genel Sekreter Unvanı ile görev yapılması,
 34. İş kazası analizlerinde yer alınması ve liderlik yapılması,
 35. İşyerinde hijyen/ergonomi vb. kontrollerinde bulunulması.